top of page

Vedtægter for Lyngby Handicapidrætsforening (LHIF) (stiftet d. 23. maj 1977)

 

§ 1 Navn og hjemsted:

 

1.1                  Foreningens navn er Lyngby Handicapidrætsforening, forkortet                               LHIF.

 

1.2                  Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. Foreningens                           adresse er formandens.

 

§ 2 Foreningens formål:  

 

2.1                  Foreningens formål er under betryggende forhold at skabe grundlag                         for dyrkelse af idræt, motion og sociale aktiviteter fortrinsvis for                               personer med handicap. Derved tilstræbes at fremme                                                 medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og så vidt                           muligt efter den enkeltes forudsætninger at deltage aktivt og                                     engageret i samfundslivet.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.:

3.1                  Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF)                           og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk                           Kommune (FIL).

§ 4 Medlemskreds:

4.1                  Som aktivt eller passivt medlem kan optages alle, der ønsker at                                 deltage i eller støtte foreningens arbejde med opfyldelsen af det i §                           2  anførte formål.

4.2                 Ved indmeldelsen kan foreningens vedtægter og fortegnelse over                               bestyrelsens medlemmer rekvireres hos bestyrelsen eller findes på                           LHIF´s hjemmeside.

4.3                 Foreninger, klubber og virksomheder kan mod betaling af passivt                            kontingent optages som passive medlemmer af foreningen.

4.4                 Passive medlemmer kan alene deltage i sociale aktiviteter.

4.5                 Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til sekretæren eller                              kasseren. Udmeldelse sker med en måneds varsel til udgangen af en                        kontingentperiode.

§ 5 Kontingent:

5.1                  Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes for et år ad                           gangen. Kontingent skal være betalt inden udgangen af                                             forfaldsmåneden.

§ 6 Valg til bestyrelsen:

6.1                  Formanden vælges på den ordinære generalforsamling i marts                                   måned med funktionstid fra d. 1. april. Valgperioden er 2 år.                                     Formanden er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

 

6.2                 Forslag fra medlemmerne til valg af formand skal fremsættes                                    skriftligt eller ved e-mail og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage                        før generalforsamlingen.

6.3                 Ved formandens forfald fungerer næstformanden, og samtidig                                   indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende                                     generalforsamling, på hvilken der vælges ny formand for resten af                           funktionsperioden.

6.4                 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad                            gangen, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og de øvrige 2                            medlemmer i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede                          medlemmer. Genvalg kan finde sted.

6.5                 På den ordinære generalforsamling vælges endvidere en 1. og 2.                               suppleant for 1 år ad gangen.

6.6                 Forslag til valg af bestyrelse og suppleanter kan indsendes til                                    bestyrelsen inden generalforsamlingen eller fremsættes på denne.

6.7                 Er der ved valg til bestyrelsen opstillet flere kandidater, end der er                            bestyrelsesmedlemmer på valg, er de ved den i dagsordenens pkt. 7                          gennemførte afstemning 3. og 4. højest placerede kandidater valgt til                        henholdsvis 1. og 2. suppleant.

§ 7 Generalforsamling:

7.1                  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2                 Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt til medlemmerne med                        mindst 21 dages varsel.

7.3                 Forsag til dagsordenens pkt. 5, der ønskes sat under afstemning, skal                        være bestyrelsen skriftligt eller ved e-mail i hænde senest 8 dage før                        generalforsamlingen.

7.4                 Medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved deres forældre eller værge.

7.5                 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med                              følgende dagsorden:

                      1.     Valg af dirigent og referent

                      2.     Formandens beretning

                      3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                      4.     Fastsættelse af kontingent

                      5.     Indkomne forslag

                      6.     Valg af formand (når denne er på valg – ordinært i ulige år)

                      7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2.suppleant

                      8.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

                      9.     Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

7.6                 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder                            det nødvendigt eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer                        indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de                        emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

7.7                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 28 dage efter                                  bestyrelsens beslutning herom eller efter begæring herom til                                      bestyrelsen.

7.8                 Den på generalforsamlingen valgte dirigent leder og afgør alle                                  spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen.

7.9                 Alle valg og forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af                          stemmelighed er forslaget forkastet. Stemmeafgivningen kan i                                  konkrete spørgsmål finde sted ved skriftlig fuldmagt.

7.10                Afstemning skal ske skriftlig, når blot et tilstedeværende                                           stemmeberettiget medlem fremsætter ønske herom.

7.11                Der skal optages referat af generalforsamlingen i foreningens                                   protokol, og referatet underskrives af dirigenten og formanden.

7.12                Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de                                   fremmødtes antal.

§ 8 Vedtægtsændringer:

8.1                  Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når                                   mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9 Foreningens daglige ledelse:

9.1                  Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer.

9.2                  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

9.3                 Bestyrelsen varetager foreningens forretninger under ansvar over for generalforsamlingen og repræsenterer foreningen i alle forhold.

9.4                 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede.

 

9.5                 Suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder og forhandlinger.

 

9.6                 Der optages referat i foreningens protokol over bestyrelsesmøder og vigtigere forhandlinger med udenforstående.

 

§ 10 Regnskabsår og revision:

 

10.1                Regnskabsåret er kalenderåret.

 

10.2                Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det                                   forløbne år og status til revisorerne. Regnskabet skal være revideret                         og påtegnet af revisorerne og underskrevet af bestyrelsens                                         medlemmer inden d. 15. februar. Revisorerne er til enhver tid                                   bemyndigede til at foretage uanmeldt revision.

§ 11 Tegningsregler:

11.1                 Formanden og kassereren er hver for sig underskriftberettiget til                              LHIF's konti i pengeinstitutter.

 

§ 12 Foreningens ansvar:

 

12.1                Foreningen er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele                           ved deltagelse i aktiviteter i henhold til § 2.

 

§ 13 Opløsning af foreningen:

 

13.1                Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en                                     generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede                           medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af stemmerne er for                                         ophævelsen.

 

13.2                Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til                         en ny ekstraordinær generalforsamling, som uden hensyn til                                     foranstående bestemmelse om kvalificeret flertal er                                                   beslutningsdygtig.

 

13.3                I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og                             ejendele Dansk Handicap Idræts-Forbund og kan kun anvendes til a                         aktiviteter for personer med handicap i henhold til § 2.

 

 

Marts 2014

bottom of page