Generalforsamling LHIF 4. marts 2019

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Formandsberetning

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af Formand

  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 og 2 suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

  9. Evt.

 

 

Ad.1 Henrik Thorsager valgt til dirigent. Birgitte Jørgensen valgt til referent.

Ad.2 Formandsberetning vedlægges dette referat (se vedlagte)

Ad. 3 Det forelagte reviderede regnskab blev godkendt. Kasseren forklarede det regnskabsmæssige underskud bl.a. med det lavere medlemstilskud, som alene skyldtes manglende underskrifter på handicaperklæring. Kasseren havde forsøgt flere gange at henvende sig til medlemmer uden held. Det er ærgerligt at underskuddet skyldes det simple faktum, at der mangler underskrifter. Der opfordres til at få lavet underskrifter, så vi kan få det fornødne tilskud.

 

Ad.4. Forslaget om forhøjelse af kontingent fra 500 kr til 600 kr for aktive medlemmer og fra 250 kr til 300 kr for passive medlemmer blev vedtaget.

 

Ad. 5 Ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6 Kristine Rovsing blev valgt som ny formand med applaus.

 

Ad. 7 Hans Ole Noe trækker sig og ønsker ikke genvalg. Vi takker for godt bestyrelsesarbejde.  Birgitte  Jørgensen og Claus Mejlby blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Cathrine Guldberg og Luisa Dotti blev enstemmigt valgt som henholdsvis 1 suppleant og 2 suppleant i nævnte rækkefølge.

 

Ad. 8 Niels Lundbye blev valgt og Abdul El-Batish blev enstemmigt genvalgt til revisorer. Dorte Sørensen blev genvalgt til revisor suppleant.

 

Ad.9 Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med at øge medlemstallet , evt udfærdige foldere, som kunne deles ud i respektive handicapforeninger, PTU , SAHVA og lign. 

Henrik Thorsager vil tage kontakt til FIL (Fællesforening af Idrætsforeninger Lyngby-Taarbæk) og spørge til det forestående møde 7. marts 2019. Henrik Thorsager oplyser, at mødet drejer sig om uddeling af præmier til mesterskabsvinderne i 2018. Det foregår i Lyngby Idrætsby. Svømmehallen og mødet er åbent for alle og begynder kl. 18.00

Der blev spurgt til håndcyklerne. John Vestergaard kan kontaktes mhp. Lån af håndcykler. Foreningen har 3 håndcykler i mere eller mindre god forfatning. John kan lokkes til at komme til en søndags træning for at vise cyklerne frem for interesserede.

Henrik Thorsager vil prøve at finde de 10 sponsorer som klubben tidligere har haft kendskab til mhp. At den nye bestyrelse arbejder videre med sponsor støtte mhp. At forbedre LHIF´s økonomi.

Endelig vil der blive afholdt det traditionsrige Kongelundsløb Kristi Himmelfartsdag 30. maj 2019. Alle opfordres til at møde op til en god og hyggelig dag og enten deltage eller bidrage med at stå ved ”poster”.

Mødet blev afholdt i god ro og orden og afsluttedes med en tak til den afgået bestyrelse og velkommen til den nye tiltrådte bestyrelse, som efterfølgende vil konstituere sig.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now