Referat generalforsamling i Lyngby Handicapidrætsforening (LHIF) d.2.3.2020

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

8. Eventuelt 1. Henrik Thorsager valgt som dirigent, som kunne konstatere at der rettidigt er indkaldt til Generalforsamling. Birgitte Jørgensen valgt som referent.

2. Formanden aflagde beretning, som der var enkelte spørgsmål/kommentarer til. 3. Regnskab forelagt ved kasserer Henrik Sørensen. Flere medlemmer har skrevet under, så vi kan få tilskud fra kommunen. Det er lykkedes at holde udgifter i ro. Kontingentet er hævet med 100 for aktive medlemmer og for passive medlemmer med 50 kr. Det har været dyrt at have en bankkonto i banken. Det har kostet foreningen 2000 kr. Foreningen har haft en stor besparelse fordi vores medlem Lena var villig til at smøre en masse sandwich til årets Kongelundsløb og at halvdelen af udgifterne til afvikling af løbet blev støttet af Håndcykelklubben. Henrik Sørensen kunne konstatere samlet set, at det var første gang i hans tid som kasserer, at der var overskud. Regnskabet blev med disse kommentarer godkendt. 4. Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent forbliver det samme. Det blev vedtaget, så kontingentet fortsat er 600 kr for aktivt medlemskab og 300 kr for passivt medlemskab. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår, at man i vedtægterne ændrer alle steder, hvor der står passivt medlemskab til støtte medlemskab. Det lyder mere retvisende. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen foreslår at klubbens navn bliver suppleret med et tillægsnavn: Parasport Lyngby. Selve navnet Lyngby Handicapidrætsforening forbliver uændret, men foreslås suppleret med tillægsnavnet. Med dette i overskriften i forlængelse af klubbens nuværende navn, dukker det op, når navnet googles med markedsførende effekt. Vi kan på denne måde håbe, at vi kan erhverve flere medlemmer som kunne være interesseret. Vi skal købe et ekstra domænenavn, så man automatisk kommer ind på vores forenings hjemmeside. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Henrik Sørensen modtog genvalg til bestyrelsen for en 2- årig periode. Cathrine Guldberg modtog valg som bestyrelsesmedlem for en 2- årig periode. Luisa Dotti modtog genvalg som 1. suppleant for 1- årig periode. Cecilia Hynneke Jensen modtog valg som 2. suppleant for 1-årig periode. 7. Abdul El-Batish og Niels Lundby modtog genvalg som revisorer. Dorte Sørensen modtog genvalg som revisorsuppleant. 8. Evt. Grundet Lyngby-Taarbæk kommunes omfattende ombygninger i 20/21 bliver der spurgt til om banerne på svømmetræningen er i fare. Umiddelbart skulle der ikke være risiko for ændringer. Vi har stadig brug for flere medlemmer. Der er flere gode forslag til at erhverve nye medlemmer, herunder blandt andet selv at være aktive med at invitere nogen man kender til at deltage i aktiviteterne. Den bedste ambassadør for aktiviteterne kunne være én selv og dermed en god måde at formidle til andre, at vi eksisterer. Vi er i alt 37 medlemmer og kunne godt være flere, så vi kunne få flere midler at gøre godt med til aktiviteter/arrangementer udover de faste. Der bliver spurgt til, om der er stemning for at holde sociale arrangementer i form af fx en sommerfest, hvilket blev positivt modtaget. Bestyrelsen og klubben har brug for alle gode frivillige kræfter til at bakke op om klubbens aktiviteter for at vi i det nye år kan få endnu et godt klubår med de faste og nye aktiviteter såsom Kongelundsløb, Ridderrennet og det nye Orienteringsløb (mere info om dette senere). Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now