top of page

Referat af ordinær generalforsamling 8. Marts 2021

Lyngby Handicap Idrætsforening (LHIF) 

Via Google Meet


 

Dagsorden som følger:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand  

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1. og 2. suppleant  

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

9. Eventuelt


 

Generalforsamlingens deltagere (15 medlemmer deltog) blev budt velkommen af næstformand Birgitte Jørgensen. 


 

 1. Valg af dirigent og referent

  1. Bestyrelsen foreslår Claus Mejlby som dirigent - Claus Mejlby konstatere at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er beslutningsdygtig. 16 medlemmer deltager online.

  2. Referent - Cathrine Guldberg 

 2. Formandens beretning

  1. Formandens beretning blev præsenteret af næstformand Birgitte Jørgensen.

   1. Ingen kommentarer til beretningen. Beretningen godkendt.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  1. Gennemgang af resultatopgørelse og balance ved kasserer Henrik Sørensen.

   1. Kommentar fra medlemmer:

    1. Andre tilgodehavende kr. 900 som dækker 2 medlemmer der har ændret deres medlemskab vil aldrig blive indbetalt. Regnskabet korrigeres derfor i overensstemmelse hermed (kontingentindtægter nedbringes med 900 kr. og tilgodehavende på 900 kr. fjernes).

Ændringen rettes i regnskabet før det endeligt godkendes.

 1. Fastsættelse af kontingent

  1. Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes.

   1. Medlemskab kr. 600 pr. år

   2. Støttemedlemskab kr. 300 pr. år

   3. Online medlemskab kr. 150 pr. Sæson

 2. Indkomne forslag

  1. Ingen indkomne forslag


 

 1. Valg af formand

  1. Formand Kristine Rovsing ønsker ikke genvalg - Kristine takkede for denne gang.

  2. Næstformand Birgitte Jørgensen ønsker at stille op som formand for en 2-årig periode. Enstemmig valgt. Birgitte fortalte kort om sig selv. 

 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1. og 2. Suppleant

  1. Cecilia Jensen som har været suppleant er villig til valg til bestyrelsesmedlem. Enstemmig valgt.

  2. Claus Mejlby er villig til genvalg til bestyrelsesmedlem. Enstemmig valgt.

  3. Bestyrelsen foreslår John Vestergaard som suppleant. - John Vestergaard modtager valget som 1. suppleant.

  4. Luisa Dotti er villig til genvalg som 2. suppleant - enstemmig valgt.

 3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Niels Lundby er villig til genvalg som revisor - enstemmig valgt.

  2. Bestyrelsen foreslår Anders Rosentoft som revisor. Anders Rosentoft modtager valget.

  3. Bestyrelsen foreslår Abdul El-Batish som revisor suppleant. Abdul El-Batish modtager valget.

 4. Evt.:

  1. Stor tak fra svømmerne til John Vestergaard for hans store engagement og arbejde for svømmerne.

  2.  Forslag om arrangementer

   1. Langrend

   2. Fredagsbar virtuelt

   3. Banko virtuelt

  3. De resterende udestående fra Ridderrennet hvornår bliver de udbetalt?

   1. Medlemmerne mangler kun at få refunderet pengene fra SAS, som klubben desværre ikke har fået endnu.


 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formand Birgitte Jørgensen.


 

Formand Birgitte Jørgensen takkede medlemmerne for en god virtuel generalforsamling. 

 

 

 

 

bottom of page